Meertens Instituut
 


MAND atlas | kartografie | GTRP transcripties

MAND publicaties

ook MAND: entree | inleiding | agenda | verwijzingen

Hèt artikel om naar te verwijzen is:
Goeman, A. en J. Taeldeman 1996
"Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten." in: Taal en Tongval 48: 38-59.

Het webadres om naar te verwijzen is: http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand

Naar de data kan verwezen worden middels:
Berg, B.L. van den 2003
Phonology & Morphology of Dutch & Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions. Goeman-Taeldeman-Van Reenen project 1980-1995, Meertens Instituut Electronic Publications in Linguistics 3, Amsterdam: Meertens Instituut. (CD-ROM)

Uitwerking van materiaal (met beoordeling van relevantie) biedt:
Goeman, T. 1999
T-deletie in Nederlandse Dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie, Den Haag: HAG. (dissertatie)

Klik nu verder door naar:

Motivatie
Validiteit
Leeftijd & geslacht
Computer
Synthesekaarten
Fonologische Atlas
RND
Dialectologie
Fonologie
Morfologie
T-deletie
S & Z
G
R
Nasalen
Vocalen
Sandhi
plaatsbeschrijving: Zoetermeer
Afrikaans
Amerikaans Hollands

Methode

Ontstaansgeschiedenis en motivatie van project en afvraaglijst

Goeman, A. en J. Taeldeman
1996, "Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten." in: Taal en Tongval 48: 38-59.
top


Waardering van de betrouwbaarheid van de transcripties en van de validiteit van het materiaal als dialectgegeven

Glorie, G
1989 "Over reliabiliteit en validiteit van fonetische transcripties." Doctoraalscriptie Vrije Universiteit

hoofdstukken 2, 3 en 4 van Goeman, T.
1999  T-deletie in Nederlandse Dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie, Den Haag: HAG.

In dezelfde dissertatie is in diverse hoofdstukken het projectmateriaal gebruikt.
top


Over de rol van leeftijd en geslacht bij dialectdoorgifte

A. Goeman
2000 "Naast NORMs ook MYSFs in het veranderende dialectlandschap en het regiolect" op onze erepagina voor Jo Daan.
top


Achtergronden van synthese-kaarten

voorbeeld

E. Wattel & P. Th. van Reenen
1995 "Visualisation of extrapolated social-geographical data", in "Structures and contingencies in computerized historical Research", Proceedings of the IX International Conference of the Association for History & Computing, Nijmegen 1994, 253-262. (Eerder verschenen als: Rapportnr. WS-429, Vrije Universiteit, Faculteit der Wiskunde en Informatica, Amsterdam.)
top


Computergebruik

A. C. M. Goeman & P. Th. van Reenen
1987 "A Data base of Modern Dutch Dialects on Computer", in Thomas F. Moberg (ed.), Data bases in the humanities and social sciences, Paradigm Press: Osprey Florida, 139-147. (Eerder verschenen als VU-Working Paper in Linguistics 19 1985).

M. E. H. Schouten & P. Th. van Reenen (eds)
1989 New methods in dialectology, Foris: Dordrecht, 1-197.

P. Th. van Reenen
1990 Corpustaalkunde en de Hollandse Expansie, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de computerlinguistiek, in het bijzonder de corpuslinguistiek, vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds, bij de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam op vrijdag 23 februari 1990, Amsterdam: VU Boekhandel/Uitgeverij, 1-31.

P. Th. van Reenen
1991 "De Hollandse Expansie, Gebruiksfrekwenties en het belang van Drempelwaarden", Taal en Tongval XLIII, 169-209.

P. Th. van Reenen
1992 Bespreking van: Ben J. P. Salemans, Frans A.M. Schaars, Concordantie met alfabetische woordenlijst, frequentielijst, retrograde woordenlijst,tekstweergave en concordantie van hoogfrequente woorden van het dramatisch werk van Joost van den Vondel (1587-1679), met medewerking van Roland J.G. de Bonth, Peter King, Cefas G. Th. van Rossem, Ferrie C.L. Verouden, 5 banden, Assen, Quarto 1990, in Spektator, 347-350.

top


Onderzoeksgebieden

 

In 1999 verscheen het eerste deel van de

Fonologische Atlas van Nederlandse Dialecten (FAND), (Vlaamse) Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde te Gent.
Dit eerste deel illustreert een groot aantal fonologische verschijnselen rondom de (Westgermaanse) korte vocalen in gesloten lettergreep aan de hand van 127 kaarten gebaseerd op het Goeman-Taeldeman materiaal.


In 2000 verscheen de tweede aflevering,

met de delen II en III: de (Westgermaanse) korte vocalen in open lettergreep en de (Westgermaanse) lange vocalen en diftongen.


Recensies van het eerste deel van de FAND:

  • Bert Schouten
    1999 Bespreking van FAND 1.
    in Nederlandse Taalkunde 4.4:378-381
  • Marc van Oostendorp
    2000 Bespreking van: J. Goossens, J. Taeldeman, G. Verleyen. Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten. Deel 1.
    verschenen in TNTL
top

Artikelen rondom de FAND:

Taeldeman, J. en G. Verleyen
1999 De FAND een kind van zijn tijd.
In: Taal en Tongval 51, pp. 217-240.

Taeldeman, J.
2000 Polarisering.
In: Taal en Tongval 52, pp. 229-244.
top


Vergelijking van de data met de RND

Taeldeman, J. en G. Verleyen
1999 "De FAND: een kind van zijn tijd." in: Taal en Tongval 51: 217-240.
top


Algemeen dialectologisch

Vliet, P. van, E. van Houten & T. Goeman
1985 "Uitspraakverschillen in de dialecten. Enkele resultaten van de nieuwe bandopnamen". In Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 1985.

Goeman, A.
1986 "Project Fonologie en Morfologie van de Nederlandse Dialecten op basis van Veldwerk", in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.): Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1985, Amsterdam, 43-48.

Goeman, A.
1987 "Perceptie van de Afstand Dialect-Standaardtaal in relatie tot nieuwe gegevens betreffende de Nederlandse dialecten" in: Eigen en Vreemd. Identiteit en ontlening in taal, literatuur en beeldende kunst. Handelingen van het 39ste Nederlands Filologencongres Vrije Universiteit Amsterdam 18 en 19 december 1986. Amsterdam, 411-422.

Goeman, A.
1988 "Les modèles spatiaux et temporels dans la dialectologie. Comment s&eaigu;parer les tendances r&eaigu;gionales et g&eaigu;n&eaigu;rales des fluctuations syst&eaigu;matiques au niveau local", in: Reenen, P. van et K. van Reenen-Stein (r&eaigu;d.): Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits/Spatial and Temporal Distributions, Manuscript Constellations, Amsterdam/Philadelphia, 77-92.

P. Th. van Reenen & M. Elias
1997 Taalverschillen, Een werkboek in variatie en verandering in taal, Bussum: Coutinho, 1-154.

A.C.M. Goeman
1998 Delven naar de zachte g. De grafie versus in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil. In: Blok, D.P. e.a. (red.): Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. [Publicaties van het Meertens Instituut 29]. Amsterdam: Meertens Instituut, 211-222.
top


Fonologie

Belemans, R & J. Goossens
2000 Inleiding & Klankgeografie van de Brabantse Dialecten. deelpublicatie van deel III van de Woordenboeken van de Brabantse Dialecten, Assen: Van Gorcum.
(grotendeels gebaseerd op GTRP-materiaal; vergelijkt onder meer met RND)

Devos, M.
2002 "Perifere parallellen", Driemaandelijkse Bladen 54, 45-86
(met 27 kaarten)
top


Morfologie

Goeman, A.
1987 "T-deletie of nul-suffix. De rol van frequentie in de werkwoordsmorfologie van oostelijke dialecten", Taal en Tongval 40, Themanummer 1 Morfologie, 68-86.

Goeman, A., G. De Schutter en J. Taeldeman
1987 "Morfologie: een stiefdochter van de dialectologie". In Taal en Tongval 40 Themanummer 1 Morfologie, 5-8.

Goeman, A.
1987 "T-deletie, frequentie en morfologie, een reactie op Knott (1986)", in: Booij, G., A. Goeman en P. van Reenen (red.): Corpusgebaseerde Woordanalyse (VWF-programma LETT 83/7), Jaarboek 1986, Amsterdam, 79-95.

Goeman, A.
1988 "Irregular verbal forms: zero morph, suppletion or paradigm-internal constraint", in: Dressler, W. e.a. (eds.): Discussion Papers for the Sixth International Phonology Meeting and the Third International Morphology Meeting Krems, Austria, Vol. 2: Interface, Wiener Lnguistische Gazette, Supplement Beiheft 7, 13-16.

Goeman, A.
1993 "Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden" in: Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-170.

Ton Goeman
2000 :"Stamvariatie en meervoudsvorming in de Nederlandse Dialecten". In: Bundel voor George de Schutter
top


Specifieke onderwerpen

T-deletie

A. C. M. Goeman & P. Th. van Reenen
1984 "Word-final T-deletion in Dutch dialects, A quantitative approach",
in W. Dressler, O. Pfeiffer & J.Rennison (eds), Fifth International Phonology Meeting, Discussion Papers, Wiener Linguistische Gazette, Supplement Beiheft 3, 83-87.

A. C. M. Goeman & P. Th. van Reenen
1985 "Word-final t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic properties, token frequency and geographical distribution," VU-Working Paper in Linguistics 16, 1-48.

A. C. M. Goeman & P. Th. van Reenen
1999 "Word-final t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic properties, token frequency and geographical distribution", in: A.C.M. Goeman, T-deletie in de Nederlandse dialecten, Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie, Proefschrift Vrije Universiteit, Amsterdam, 157-208 (Eerdere versie verschenen als: "Word-final t-deletion in Dutch dialects: the roles of conceptual prominence, articulatory complexity, paradigmatic properties, token frequency and geographical distribution," VU-Working Paper in Linguistics 16, 1985, 1-48).

Goeman, T.
1999  T-deletie in Nederlandse Dialecten. Kwantitatieve analyse van structurele, ruimtelijke en temporele variatie, diss. VU, Den Haag: HAG.

top


S en Z

P. Th. van Reenen & E. Wattel
1992 "De uitspraak van /s/ en /z/ voor klinker in het Nederlands: Zes eeuwen variatie", in Bennis H. & J. W. de Vries (red.), De Binnenbouw van het Nederlands, Een bundel artikelen voor Piet Paardekooper, Dordrecht: ICG Publications, 291-309.

P. Th. van Reenen & E. Wattel
1994 "Het Nederlands tussen s en z", Onze Taal, 63ste jaargang, juli/aug 174-176
top


G

A.C.M. Goeman
1998 Delven naar de zachte g. De grafie versus in de Middelnederlandse dialecten van de dertiende eeuw als orthografische regeling of uitspraakverschil. In: Blok, D.P. e.a. (red.): Datum et actum. Opstellen aangeboden aan Jaap Kruisheer ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. [Publicaties van het Meertens Instituut 29]. Amsterdam: Meertens Instituut, 211-222.
top


R

Pieter van Reenen
1994 "Driemaal R in de Nederlandse dialecten", Taal & Tongval XLVI, 54-72.

H. Humbert
1996 "De kameleontische aard van de Groningse /r/ verklaard vanuit representationeel perspectief", Taal en Tongval 48(2), 139-162

Ton Goeman & Hans van de Velde
2001 "Co-occurrence constraints on /r/ and /[gamma]/ in Dutch dialects", in Velde, H. van de & R. van Hout (eds) 'r-atics, Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/, 91-112, Bruxelles

Marc van Oostendorp
2001 "The phonology of postvocalic /r/ in Brabant Dutch and Limburg Dutch", in Velde, H. van de & R. van Hout (eds) 'r-atics, Sociolinguistic, phonetic and phonological characteristics of /r/, 113-122, Bruxelles
top


Nasalen

Marc van Oostendorp
2001 Three Accounts of the Velar Nasal in Dutch, Extended handout of a talk given in Leipzig and Potsdam (PDF)

A. Goeman
2002 Morphology and wordfinal N-deletion in Dutch Dialects
Klik hier voor bijbehorende lezing-abstract.
top


Vocalen

A. C. M. Goeman & P. Th. van Reenen
1986 "Hypercorrecte klinkerverlenging, Een voorbeeld van dialectonderzoek", Onze Taal, 55e jaargang, januari, 8-10.

Goeman, A. en P. van Reenen
1987 "A Data Base of Modern Dutch Dialects. Shortening and lengthening of long vowels in verbal forms", in: Moberg, Th. (red.): Data Bases in the Humanities and the Social Sciences, 1985 (Grinell), Osprey Florida: Paradigm Press, 139-147.

P. Th. van Reenen
1993 Godsdienst en oorlog als vormers van een isoglos, De hoes/huuslijn op de grens van Twente en Salland in Overijssel. Aanvulling Syllabus Taalverandering en Talen van de wereld, Amsterdam: Vakgroep Taalkunde Vrije Universiteit, 1-44.

A. C. M. Goeman, P. Th. van Reenen & E. Wattel
1993 "The diphthongization of West Germanic î and its relation to West Germanic û in Modern Dutch dialects, a quantitative approach", in: Wolfgang Viereck (ed.), Historische Dialektologie und Sprachwandel, Sprachatlanten und Wörterbücher, Band 2, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 76-97. (Eerder verschenen als VU-Working Paper in Linguistics 37, 1990.)

Goeman, A.
1993 "Der Einheitsplural im Präsens Indikativ der (Ost) Niederländischen Dialekte. Synchrone und diachrone Variation: rezente Dialekterhebungen und mittelalterliche Urkunden" in: Niederdeutsches Jahrbuch; Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung 116, 134-170.

Goeman, A.
1994 "Geen Great Vowel Shift in de Nederlandse dialecten", in: G.E. Booij en J. van Marle (red.): Dialectfonologie [Cahiers van het P.J. Meertens-Instituut], 20-59.

Pieter van Reenen
1995 "De huus/hoes-isoglosse in Overijssel, zijn ontstaan rond 1610 en de weerlegging van de Frequency Actuation Hypothesis", Voortgang, Jaarboek voor Neerlandistiek, 87-100.

Pieter van Reenen
1997 "Reformed versus Catholic, The Origins of the [hu:s]/[hy:s] isogloss in Eastern Netherlands at the beginning of the 17th century", in: Jadranka Gvozdanovic (red.), Language Change (Functions and Explanations), Berlin: Mouton de Gruyter, 179-217.

Pieter Th. van Reenen
2001 Gereformeerd Den Ham in Salland met hoes. "t Middendorpshuis, Oudheidkundige vereniging Den Ham " Vroomshoop, kwartaalblad 2, p. 31-35.
top


Sandhi

Goeman, A.
1986 "Some additional data relevant to Stroop's paper", in: Andersen, H. (ed.): Sandhi Phenomena in the Languages of Europe, Berlin/New York/Amsterdam, 157-160.
top


Plaatsbeschrijving: Zoetermeer

A. C. M. Goeman
1984 Klank- en Vormverschijnselen van het Dialect van Zoetermeer, Amsterdam: Publicaties van het P. J. Meertens-Instituut
top


Afrikaans

Anna Coetzee & Pieter van Reenen 1995 "Die Afrikaanse nasalering en nienasalering se verband met 17de-eeuse Nederlands", Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 13, 62-74.

Pieter van Reenen & Anna Coetzee 1996 "Afrikaans, the daughter of Dutch", in Hans F. Nielsen & Lene Schøsler (eds), The origins and Development of Emigrant Languages, Proceedings from the second Rasmus Rask Colloquium, Odense University, November 1994, Rask Supplement vol. 6, NOWELE Supplement vol. 17, 71-101.

Hans den Besten, Jan Goossens, Frits Ponelis, Pieter van Reenen (red.) 1997 Afrikaans en variëteiten van het Nederlands, Taal en Tongval, Themanummer 9 (1996)

Anna Coetzee & Pieter van Reenen 1997 "Nasaalvokalen in het Afrikaans en in Nederlandse dialecten", Taal en Tongval, Themanummer 9, 48-60.

top


Amerikaans Hollands

Pieter van Reenen 1999 "The Hollandish Roots of Pella Dutch in Iowa", VU-Working Paper in Linguistics 46, 1-73.

Pieter van Reenen 2000 De Zuidhollands-Gelderse herkomst van het Pella Dutch in Iowa, Nederlandse Taalkunde 5, 301-324.
top


Wordt vervolgd.