Meertens Instituut
 


English | MAND atlas | kartografieGTRP transcripties

Keyboard-IPA voor invoer van transcripties

(versie 2014-06-06)
ook GTRP: home | CD-ROM

Creative Commons License   KIPA: Meertens Instituut & Van Reenen;   overig: 2001-2004 Meertens Instituut (Boudewijn van den Berg)


De hier gebruikte code is ontwikkeld met als doelen

  • de grootst mogelijke onafhankelijkheid van enig programma of font
  • de snelst mogelijke invoer.
Klik hier voor de symboolkaarten van zowel K-IPA als van de 'vereenvoudiging' *).

*) De K-IPA-transcripties zijn op basis van enkele Nederlandse spellingsprincipes vereenvoudigd ten behoeve van leesbaarheid voor de leek en van gebruiksgemak bij verwerking.

Ga hier door naar een korte historie van de K-IPA-code.
Ga hier door naar de lijst van omschrijvingen per K-IPA-code.
Ga hier door naar de toelichting op de 'vereenvoudiging'.

Op de CD-ROM wordt de data tevens aangeboden in HTML-unicode (MacOS & pc) en in het SIL-Manuscript-IPA-regular font (mac & pc).

Bij gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van de KIPA-codering en van de vereenvoudigde uitspraak-spelling altijd vermelden: "Goeman, Van Reenen, Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

top

K-IPA

De veldwerkers werden geoefend in het International Phonetic Alphabet (kortweg: IPA) door dr. P.Th. van Reenen aan de Vrije Universiteit (Amsterdam). Daarbij werd als kapstok gebruikt W.H. Chapman's "Introduction to Practical Phonetics" (van het Summer Institute of Linguistics).

De codering van het IPA ten behoeve van computer-invoer werd als "keyboard-IPA" ontwikkeld in het begin van de jaren tachtig en is daarmee een voorganger van de internationaal bekendere (X)SAMPA-codering gebleken.

In de praktijk is het werken met de keyboard-IPA-codering uiterst praktisch. Zo zijn (in tegenstelling tot bij het (X)SAMPA) alleen klinkers gebruikt bij de codering van klinkers en alleen medeklinkers bij medeklinkers; hetgeen de leesbaarheid aanzienlijk vergroot.

Tevens gebruikt het KeyboardIPA (in tegenstelling tot het SAMPA) accenten en tekens alleen als diacritica en niet als klank-constituerend teken.

(Merk overigens op dat het Groningse RND-SAMPA een aanpassing is en min of meer een 'dialect' vormt van het X-SAMPA.)

Het eerste doel bij de ontwikkeling, te weten "de grootst mogelijke onafhankelijkheid van enig programma of font", betekende dat alleen lage ascii-waarden zijn gebruikt.

Het tweede aandachtspunt, "de snelst mogelijke invoer", betekende dat de aanduidingen met zo min mogelijk toetsaanslagen of toetscombinaties gemaakt moesten kunnen worden - plus dat de code enigszins 'iconisch' moest zijn met de klank waardoor de code niet teveel zou afwijken van de bedoelde klank, hetgeen invoer vergemakkelijkt en kans op fouten verkleint.

Zo wordt bijvoorbeeld de g gebruikt voor de frictatief omdat deze interpretatie voor de hand ligt in het Nederlands en slechts één toets betreft; terwijl het gebruik van g als plosief internationaal gezien meer voor de hand zou liggen.

Een 'tegenkracht' vormt bij beide punten de praktische eis dat de transcriptie redelijk leesbaar moest zijn.

Inmiddels zijn enige codes aangepast aan de eisen van de databank: ae (een logische en leesbare combinatie ter aanduiding van 'voor open gespreid') werd a8 (met controle op de als echt a-e bedoelde combinaties), oe (idem, 'voor half open gerond') werd o7 (met controle op o-e). Ook zijn alle hoofdletters vervangen door een letter-cijfer combinatie. Ook wordt nu de g toch als plosief genomen - vanwege het internationale gebruik.

Tot slot, de keuze is gemaakt aan het begin van het project om de data zonder afbakeningen in te voeren: geen syllabe-grenzen, geen aanduidingen van 'fonologisch woord'. Alleen bij duidelijke pauzes werd witruimte gegeven. Houd hierme rekening bij het formuleren van zoekopdrachten.

Hierbij een oproep om het K-IPA ook voor uw projecten in te zetten. Neemt u vooral contact met ons op met uw vragen en aanvullingen. → contact

(Voor gebruikers van de oude codering volgt hier een overzichtje van de vernieuwingen van december 2002:

^
^2
a4
ae
oe
OE
i2
I
B
c2
g
g2
G
G2
h4
L
N
R
R2
t3
t4
Y
X
x3
x4
a5
a4
a5
a8
o7
o8
i5
i2
v2
g2
g3
g
g7
g8
h8
l4
n7
r7
r9
d3
t3
y4
x7
s3
z3

top

Vereenvoudiging

'Lange' klinkers zijn dubbel gespeld: aa oo oe ii (niet ie) uu eu
'ei' komt in meerdere variaties waaronder E(ii)

'Korte' klinkers enkel: a ('pad') i ('pit') u ('put') E ('pet'; nb hoofdletter)

Verlengd uitgesproken klinkers krijgen een h: ah, oh, Eh, aah, euh
( eu, ii en uu krijgen geen h bij kleine verlenging, a, o, E, u weer wel; een 'echte' h wordt H )

Schwa wordt geschreven als gewone e (zonder accent) (uue = uu plus schwa)

Soms zijn klinkers gescheiden door - om verwarring te voorkomen: a-e (als het geen ae betreft)

Tongpunt tril-r wordt dubbel gespeld: rr, 'enkelmaals'-r wordt enkel gespeld: r

Een 'dikke' l wordt dubbel gespeld: ll

Licht uitgesproken klanken komen tussen haken: (l) (r)

Een glottisslag (luchtstroomonderbreking in de keel) wordt aangeduid met ' (apostrof)

Een klank die geheel door de neus gaat wordt gevolgd door: (n)
(Er wordt dus geen n gesproken; spelling valt echter samen met die voor licht uitgesproken n)

Een lettergreepdragende medeklinker krijgt een liggend streepje: n- -m

Van de Limburgse tonen worden alleen de S en V vermeld.

Diacritica zijn weggelaten, op hele nasaliteit en palatalisatie: (j) na.

De afwijkende woorden na de * en de opmerkingen op de regel zijn eveneens weggelaten. Een * is gebleven.

g heeft stem, ch is stemloos, gg is de 'g' van (engels) 'goal'

Blijf consequent in de uitspraak. Enkel gespeld is altijd 'kort', ook in open lettergreep. Houd wel rekening met de tweeklanken oe [u] en eu [KIPA: o/].

top

KIPA

codebeschrdescr
;syllabischsyllabic
!stemloos, gedeeltelijk stemloosvoiceless
#gedeeltelijk stemloos, -hebbendpartly voiceless, -d
:verlengd (lang)long
.verlengd (halflang)half-long
_lichtlight
|gepalataliseerdpalatalized
}gepharyngaliseerdpharyngealized
?/creaky, gelaryngaliseerdcreaky voice
=retroflexretroflex
{dentale uitspraakdental
´tong hoger (meer gesloten)raised
`tong lager (meer geopend)lowered
<tong naar vorenadvanced
>tong naar achterretracted
~nasaal, half nasaalnasalized
~/half nasaalnasalized
)rondingmore rounded
)2halve rondinga little more rounded
(ontrondingless rounded
(2halve ontrondinga little less rounded
h2breathy, extra frictiebreathy voiced
]unreleasedno audible release
 
?glottale plosiefglottal plosive
6midden half gesloten gespreidmid central vowel
amidden open gespreidopen front unrounded vowel
a2achter open gespreidopen back unrounded vowel
a3achter open gerondopen back rounded vowel
a4achter half open gespreidopen-mid back unrounded vowel
a5midden half open gespreidnear-open central vowel
a8voor open gespreidnear-open front unrounded vowel
bstemhebbende bilabiale plosiefvoiced bilabial plosive
cstemloze palatale plosiefvoiceless palatal plosive
dstemhebbende alveolaire plosiefvoiced dental or alveolar plosive
d3stemhebbende interdentale fricatiefvoiced dental fricative
evoor half gesloten gespreidclose-mid front unrounded vowel
e2voor half open gespreidopen-mid front unrounded vowel
fstemloze labiodentale fricatiefvoiceless labiodental fricative
f2stemloze bilabiale fricatiefvoiceless bilabial fricative
gstemhebbende velaire plosiefvoiced velar plosive
g2stemhebbende palatale plosiefvoiced palatal plosive
g3stemhebbende velaire fricatiefvoiced velar fricative
g7stemhebbende uvulaire fricatiefvoiced uvular plosive
g8stemhebbende uvulaire plosiefvoiced uvular plosive
hstemhebbende glottale fricatief
gebruikt (icm klinker) als
samenvattende notatie
voor hijgklinkers
voiced glottal fricative
used (icw vowels) as
comprehensive symbol
for breathy vowels
h}stemloze pharyngale fricatiefvoiceless pharyngeal fricative
h_lichte aspiratie, zware aspiratieapirated
h2breathy, extra frictiebreathy voiced
h8stemhebbende pharyngale fricatiefvoiced pharyngeal fricative or approximant
ivoor gesloten gespreidclose front unrounded vowel
i2voor-1 gesloten-1 gespreidnear-close near-front unrounded vowel
i5midden gesloten gespreidclose central unrounded vowel
jstemhebbende palatale half-vocaalvoiced palatal approximant
j2stemhebbende palatale fricatiefvoiced palatal fricative
kstemloze velaire plosiefvoiceless velar plosive
lalveolaire lateraalvoiced dental lateral or alveolar lateral
l2gevelarizeerde alveolaire lateraalvelarized voiced dental lateral or alveolar lateral
l3palatale lateraalvoiced palatal lateral approximant
l4gevocaliseerde alveolaire lateraal zonder occlusiealveolar lateral approximant
mbilabiale nasale consonantvoiced bilabial nasal
m,labiodentale nasale consonantvoiced labiodental nasal
nalveolaire nasale consonantvoiced dental or alveolar nasal
n,velaire nasale consonantvoiced velar nasal
n2palatale nasale consonantvoiced palatal nasal
n7uvulaire nasale consonantvoiced uvular nasal
oachter half gesloten rondclose-mid back rounded vowel
o/voor half gesloten gerondclose-mid front rounded vowel
o2achter half open gerondopen-mid back rounded vowel
o3achter half gesloten-1 gerondnear-close near-back rounded vowel
o4achter half gesloten-2 gerondnear-close near-back rounded vowel
o5midden half gesloten gerondclose-mid central rounded vowel
o7voor half open gerondopen-mid front rounded vowel
o8voor open gerondopen front rounded vowel
pstemloze bilabiale plosiefvoiceless bilabial plosive
qstemloze uvulaire plosiefvoiceless uvular plosive
q8stemloze faryngale plosiefvoiceless pharyngeal plosive
rstemhebbende alveolaire vibrant (rol-r)voiced dental or alveolar trill
r2stemhebbende alveolaire vibrant (flap-r)voiced dental or alveolar tap
r3stemhebbende alveolaire frictieloze continuantvoiced dental or alveolar approximant
r4r-coloured vowelrhoticity
r5´Tsjechische r, westnedl. -rs-alveolar closed trill, now voiced alveolar fricative
r7stemhebbende uvulaire vibrantvoiced uvular trill
r9stemhebbende uvulaire frictieloze continuantvoiced uvular approximant
sstemloze alveolaire fricatiefvoiceless alveolar fricative
s2stemloze palato-alveolaire fricatiefvoiceless postalveolar fricative
s3stemloze alveo-palatale fricatiefvoiceless alveolo-palatal fricative
tstemloze alveolaire plosiefvoiceless dental or alveolar plosive
t3stemloze interdentale fricatiefvoiceless dental fricative
uachter gesloten gerondclose back rounded vowel
u5midden gesloten gerondclose central rounded vowel
u2achter gesloten gespreidclose back unrounded vowel
vstemhebbende labiodentale fricatiefvoiced labiodental fricative
v2stemhebbende bilabiale fricatiefvoiced bilabial fricative
wstemhebbende labiovelaire halfvocaalvoiced labial-velar approximant
w2stemhebbende labiodentale frictieloze continuantvoiced labiodental approximant
w3stemloze labiovelaire halfvocaalvoiceless labial-velar fricative
xstemloze velaire fricatiefvoiceless velar fricative
x2stemloze palatale fricatiefvoiceless palatal fricative
x7stemloze uvulaire fricatiefvoiceless uvular fricative
yvoor gesloten gerondclose front rounded vowel
y2voor-1 gesloten-1 gerondnear-close near-front rounded vowel
y3achter half gesloten gespreidclose-mid back unrounded vowel
y4stemhebbende labio-palatale halfvocaal (Fr. ´lui¹)voiced labial-palatal approximant
zstemhebbende alveolaire fricatiefvoiced alveolar fricative
z2stemhebbende palato-alveolaire fricatiefvoiced postalveolar fricative
z3stemhebbende alveo-palatale fricatiefvoiced alveolo-palatal fricative